Keywords = Algebraic Matching
Number of Articles: 1
1. Algebraic Matching of Vulnerabilities in a Low-Level Code

Volume 11, Issue 3, Summer and Autumn 2019, Pages 1-7

Oleksandr Letychevskyi; Yaroslav Hryniuk; Viktor Yakovlev; Volodymyr Peschanenko; Viktor Radchenko